Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

 • kwaliteit van leven blijft het uitgangspunt van bestaand en nieuw beleid;
 • blijven onderzoeken hoe de WMO budgetten doelmatiger kunnen worden toegepast;
 • goed WMO beleid is gebaat bij dialoog, waarbij de uitkomst door beide partijen gedragen worden. De cliëntervaring in Elburg moet beter (verhoging van de ondersteuning, samen naar oplossingen zoeken en passende hulpvraag). – het huidige minimabeleid handhaven.
 • huisartsen moeten toegankelijk blijven en intensief samen blijven werken met de welzijnsinstellingen in de gemeente;
 • het streven om ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met hulp van vrijwilligers en waar nodig de juiste professionele ondersteuning;
 • wijkverpleging, mantelzorgers en vrijwilligers ontzien bij bezuinigingen;
 • zorgdragen voor voldoende GGZ crisisplaatsen;
 • bij het ‘keukentafelgesprek’ weegt het welbevinden van de cliënt het zwaarst, maar ook de zorgsituatie van de mantelzorger om overbelasting en overvraging te voorkomen;
 • jongeren mogen niet tussen wal en schip vallen, dat vraagt om meer integrale afstemming tussen jeugdhulp en WMO;
 • meer aandacht voor specifieke WMO doelgroepen, zoals mensen met psychische problemen, dementie en met multi problematiek, als daklozen en verslaafden;
 • WMO en de Participatiewet meer verbinden voor de ondersteuning van kwetsbaren;
 • meer bekendheid voor de sociale ombudsvrouw, zodat inwoners die in de regelgeving verstrikt zijn geraakt de juiste weg wordt gewezen. Zo wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018